ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro ; robert@acatari.ro

www.acatari.ro 

Cod fiscal: 4323578
Nr. 7197  din 01.11.2021

 
ANUNT
Privind organizarea examenului de promovare în grad al funcționarilor publici


COMUNA ACĂȚARI  cu sediul Comuna Acățari Nr.214, județul Mureș,organizează examen de promovare în grad pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată următoarelor funcții publice de execuție:

2 Inspector superior, din cadrul Birou Financial Contabil și Resurse Umane.

2 Inspector principal, din cadrul Birou Financial Contabil și Resurse Umane.

1 Inspector superior din cadrul  Compartimentului Asistență socială.

1 Inspector principal din cadrul SPCLEP Acățari.

1 Inspector superior din cadrul SPCLEP Acățari.

1 Referent superior din cadrul Compartimentului Fond Funciar.

1 Polițist local (referent) superior din cadrul Poliția Locală Acățari.

Examenul se va organiza  la sediul instituţiei din Acățari nr.214 , județul Mureș, conform calendarului următor:

Interval de depunere a dosarelor  de înscriere: 02.11.2021-22.11.2021

Proba scrisă :03 decembrie 2021, ora 09.00,

interviul nu se aplică

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat principal și superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;  
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. 

Dosarul de promovare trebuie să conțină următoarele documente:

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor.

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa conducerii Primăriei Sâncrăieni  la sediul Primăriei Acățari, localitatea Acățari nr.214, județul Mureș, tel 0266.334098, , email primaria@santimbru.ro
 

BIBLIOGRAFIA

stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional  referent

superior, din cadrul biroului Financiar Contabil din comuna Acățari

 

1. Constituția României,

2. Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,

 3. Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale

4. Legea  nr. 207 / 2015 privind Codul de Procedură Fiscală

5. Legeae 273/2006 privind Finanțele Publice Locale

 

BIBLIOGRAFIA

stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional referent

superior din cadrul Compartiment Agricol din comuna Acățari

1. Constitutia Romaniei

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

3. Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.  Hotarare nr. 985 din 27.12.2019  privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024

5. Ordonanta nr. 28 din 27.08.2008 (actualizata la data de 15.04.2017)  privind registrul agricol

 

BIBLIOGRAFIA

stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional referent

superior din cadrul SPCLEP din comuna Acățari

 

1.Constituţia României, republicată, M.Of. nr.767/31.10.2003

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

3.Legea nr.188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Ordonanţa Guvernului României   nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor,cu modificările şi completările ulterioare,

5. HGR nr.  2104 din 24 noiembrie 2004, pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi material,cu modificările şi completările ulterioare,

6. O.U.G nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicată,cu modificările și completările ulterioare

7.      H.G nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;

8.      LEGE nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata;

9.      O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

10.  O.G nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrative a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare

11.  Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

12.  HGR   nr. 64 din 26 ianuarie 2011,pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

 

BIBLIOGRAFIA

stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional referent

superior din cadrul compartimentului Asistență Socială din comuna Acățari

 

1. Constitutia Romaniei

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

3. Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările şi completările ulterioare

4. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

6. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului*

7. Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

 

 

BIBLIOGRAFIA

stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional referent

superior din cadrul compartimentului Poliția Locală din comuna Acățari

 

1. Constitutia Romaniei

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

3. Legea poliției locale nr.155/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare

4.    Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției locale, aprobat prin H.G.1332/2010

5.    Metodologia de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale, aprobat prin Ordinul nr. 92/2011.

6.    Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii si liniștii publice, republicată;

8.      Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare.