GHIDUL SOLICITANŢILOR     

                          

pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local structurilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport precum şi persoanelor fizice din comuna Acăţari, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică

            1. OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată prin O.U.G. nr.84/2008 şi în conformitate cu Ordinul Nr.664/2018 ,privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive

 

2. SCOP ŞI OBIECTIVE:

 

    1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei.

    2. Obiective:

    a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului României pe plan internaţional;

    b) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional;

    c) susţinerea activităţii de performanţă la diferite ramuri sportive;

    d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;

    e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional;

    f) susţinerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional.

    g) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni;

    h) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive.

   i) asigurarea sustebanilităţii şi dezvoltării  cluburilor sportive de pe raza comunei Acăţari în diferite ramuri sportive de tradiţie: fotbal, baschet, etc.

 

Programe pentur care se acorda finantari nerambursabile:

- organizarea de competitii sportive si participarea la acestea

- efectuarea de achziţii necesare pentru desfăsurarea competitiilor sportive

- acoperarirea cheltuielilor administriative (taxe si avize, analize medicale, etc)

4. SUMA DISPONIBILĂ pentru sprijin financiar, oferită de Consiliul Local

Suma totală disponibilă pe anul 2024 pentru sprijinul financiar al programelor sau acţiunilor sportive din comuna Acăţari  este comform Hotărârii Consiliul Local privind aprobarea bugetului local.

5. VALOAREA SUBVENŢIEI

Solicitanții pot primi sprijin financiar numai pentru un singur proiect. Valoarea finanțării  nu poate depăși  mai mult de 90% din valoarea proiectului.

6. REGULI PRIVIND MODUL DE  PREZENTARE AL CERERII DE SPRIJIN FINANCIAR

a.      Documentaţia de solicitare a sprijinului financiar se întocmeşte în două exemplare (seturi), în formă dactilografiată, fiecare set îndosariat în ordinea de la punctele 6.c şi 7 dar incluse în acelaşi plic şi se înaintează în pachet închis, la registratura Primăriei Acăţari, la adresa:

Primăria Comunei Acăţari

Acăţari, Principală .214, cod 547005

Solicitare de sprijin financiar pentru anul 2024

Numele şi adresa completă a structurii sportive sau persoanei fizice

b.    Documentaţia trebuie să conţină următoarele:

● formularul de solicitare a sprijinului financiar (CF), precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/acţiunii (FB), care se completează obligatoriu prin dactilografiere/tehnoredactare şi care se pot obţine de pe site-ul Primăriei Acăţari, www.acatari.ro , copie după actul constitutiv şi statutul organizaţiei.

7. CRITERIILE DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR

Toate solicitările primite la termen vor fi examinate.

Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

 

a) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat precum şi contribuţia pentru asigurările sociale de stat;

 

b) furnizează informaţii false în documentele prezentate;

 

c) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 

d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

e) nu a respectat un program de finanţare nerambursabilă  în anii anteriori (nu a depus la timp documentele justificative, raportul final şi  nu a restituit sumele nejustificate).

 

Dintre solicitările primite, vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare:

a. documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele prevăzute la punctul 6c;

b. justificarea solicitării în raport cu necesităţile şi priorităţile de dezvoltare a   activităţii sportive în judeţul Mureş;

c. cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-mail) sau trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare.

Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din Cererea de finanţare depusă.

8. TERMENUL LIMITĂ pentru primirea cererilor de finanţare este data de 9 mai 2024

Solicitanţii pot adresa întrebări prin e-mail, fax sau telefon la adresele de mai jos, indicând clar denumirea programului pana la data de 9 mai 2024

                             E-mail robert@acatari.ro,  0265 333112

            9. ALOCAREA SPRIJINULUI FINANCIAR (Proceduri de plată)

6.      Sprijinul financiar se acordă în baza unui contract încheiat între Primăria Acăţari  şi structura sportivă sau persoană fizică selecţionată pe baza criteriilor prevăzute în prezentul ghid, în tranşe aferente realizării proiectului, potrivit contractului. Acordarea fiecărei tranşe se face numai după justificarea utilizării tranşei anterioare. Primăria  dispune efectuarea plăţii către structura sportivă sau persoană fizică, prin virament în contul bancar al acesteia;

7.      Structurile sportive şi persoane fizice care au primit subvenţii, au obligaţia să întocmească şi să transmită Primăriei Acăţari o raportare intermediară şi finală, potrivit modelului prezentat în FD;

8.      În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul subvenţiei este obligat să returneze Primăriei Acăţari sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor proiecte;

9.      Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii subvenţiilor datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care sunt venituri ale bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale.