ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro 


            Nr. 4835 din 09.07.2024         

 

 

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

 

Primăria Comunei Acățari, cu sediul în comuna Acățari, Sat. Acățari, nr. 214, jud. Mureș, cod poștal 547005, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI: Șofer autospecială SVSU

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție contractuala de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Serviciu Voluntar pentru Situatii de

Urgenta aflat in subordinea primarului comunei Acățari

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii: studii medii

-Vechimea în muncă: 3 ani

-Permis de conducere categoria: B,C,D

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

i) copie permis de conducere

 

 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

 

Depunerea dosarelor de participare la concurs
18.07.2024 – 31.07.2024, interval orar 09.00 - 15.00
Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs
01.08.2024 ora 09.00
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
01.08.2024 ora 13.00
 Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor
02.08.2024 interval ora 09.00 – 13.00
Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor privind selecția dosarelor
05.08.2024 ora 13.00
Susținerea probei scrise
07.08.2024 ora 09.00
Afișarea rezultatului probei scrise
07.08.2024 ora 13.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei scrise
08.08.2024 interval orar 09.00 – 13.00
Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor probei scrise
08.08.2024 ora 16.00
Susținerea interviului
09.08.2024 ora 10.00
Afișarea rezultatului după susținerea interviului
09.08.2024 ora 13.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului
12.08.2024 interval orar 09.00 – 13.00
Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor interviului
12.08.2024 ora 14.00
Afișarea rezultatului final al concursului
12.08.2024 ora 15.00
 

BIBLIOGRAFIA si TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de

Șofer autospecială:

1.      Constitutia Romaniei- Titlul II

2.      OUG 57/2019, privind Codul administrativ – Titlul III personalul contractual din autoritatile si institutiile publice, partea a VII a  raspunderea administrativa, titlurile I, II, III si IV

3.      Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica- Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii cap IV- Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziilor

4.      OUG 195/2000 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare integral

5.      Hotarea Guvernului nr. 1.391/2006,  aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare -  integral

6.      Legea 306/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

7.      Ordinul 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

 

           

            Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: https://acatari.ro/, persoană de contact: Hosszu Agota Magdolna funcția inspector, având numărul de telefon 0265/333.112.

 

 

 

Primar,

Osvath Csaba