REZULTATUL FINAL LA DATA DE 21.04.2021 PATE FI CONSULTAT AICI

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA DATA DE 19.04.2021 PATE FI CONSULTAT AICI

 

A FOST ADĂUGAT PROCESUL VERBAL DE VERIFICAREA DOSARELOR. POATE FI CONSULTAT AICI

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro ; robert@acatari.ro

www.acatari.ro 

Cod fiscal: 4323578
Nr. 1735 din 15.03.2021

 

 

ANUNȚ

Privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziții publice

 

 

Primăria comunei Acatari, judetul Mures anunță că în baza HCL Acățari nr. 5 din 18.01.2021, în conformitate cu prevederile art. 618   alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicata cu modificările si completările ulterioare, cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal – Birou financiar contabil și resurse umane, cu durata  normala a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana.

 

Condiții de participare:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 465 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, si anume:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.”.

Condiții de studii și vechime specifice:

-       Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic sau juridic;

-       Vechime în specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice vacante: minimum 5 ani.

 

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează: 

-       selecţia dosarelor de înscriere, se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor; 

-       proba scrisă:19.04.2021, orele 10.00.

-       interviul: se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei comunei Acatari, judetul Mures, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului, respectiv in perioada 15.03.2021 – 05.04.2021,  inclusiv si trebuie sa contina:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

BIBLIOGRAFIE:

 

1.      Constituția României, republicată;

2.      Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

3.      Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice;

4.      Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

5.      Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

 

Persoana de contact:

Fulop Robert – Șef birou financiar contabil și resurse umane;

Telefon/fax: 0265-333112;

E.mail: robert@acatari.ro

 

Primar

Osváth Csaba