ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 - 333112, 0265 - 333298; e-mail:  acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

          Nr.6804  din   14 octombrie 2021

 

 

A N U N Ț

 

          În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următoarele proiecte de acte normativ:

 

            1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Acățari 2021-2027.

 

         

          Procedura de dezbatere: termen:  16 noiembrie 2021

 

Proiectele de acte normative sus amintite,cu documentația de bază,pot fi consultate:

-         pe site Primăriei comunei Acățari:www. acatari.ro-legislatia locala

-         la sediul Primăriei comunei Acățari:Acățari,nr.214

 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003,republicată,până la data de  01 noiembrie 2021 ,se pot trimite în scris,propuneri,sugestii,opinii cu valoare de recomandare privind preiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

 

Propunerile,sugestiile,opiniile privind proiectele de acte normative se vor transmite:

          -   prin e-mai: acatari@cjmures.ro

          -   depuse la registratura Instituției: Acățari,nr.214

          Materialele transmise vor purta mențiunea:

          ”Recomandare la proiectul de act normativ privind _______”

 

 

 

 

                                                                                                        Secretar general,

                                                                                      Jozsa  Ferenc