ANUNȚ

 

„COMUNA ACĂȚARI titular al proiectului “Canalizare menajeră în satele Vălenii, Găiești și extindere stație de epurare in com. Acățari”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș, fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Canalizare menajeră în satele Vălenii, Găiești și extindere stație de epurare în com. Acățari", propus a fi amplasat în com. Acățari, satele Vălenii, Găiești, jud. Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9.00-15.00 și marți - vineri între orele 9.00-12.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://.apmms.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul Deciziei de încadrare în termen de 10 zile dc la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mures”.

 

 

Primar

Osvath Csaba