ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                         

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.42

 din 29 iulie 2021

privind dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în Căminul cultural Vălenii,Asociației Fanfara Vălenii

 

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari,

                   Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5040 /2021 și raportul  Compartimentului de resort nr. 5046/2021,

                   Având în vedere:

-              dispozițiile art.555 și urm,respectiv art. 874  din Codul Civil,

-              prevederile art.129,alin.(2),lit.”c” și alin.(6), lit.”a” precum și art.297,alin.(1),lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de  prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003, privind tansparența decizională în  administrația  publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrative,

 

         

                             H o t ă r â ș t e  :

 

 

                   Art.1.Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 53,50 mp (16 mp+37,50 mp) ,situat în Căminul cultural din satul Vălenii, având număr administrativ ,sat.Vălenii,nr.272,jud Mureș,înscris în anexa 9,poz.,poz.143 din HGR nr.964 de atestare a domeniului public al județului Mureș,precum și a municipiilor,orașelor și comunelor din județul Mureș către Asociația Fanfara Vălenii, pentru o perioadă de 5 ani,cu posibilitate de prelungire,în vederea folosirii acestuia pentru probe .

                   Art.2.Obligațiile Asociației Fanfara Vălenii,modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile vor fi prevăzute în contractual de dare în folosință gratuită.

                   Art.3.Predarea-primirea spațiului se face pe bază de process verbal ce va fi anexat la contractual de dare în folosință gratuită,în termen de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului.

                   Art.4.Plata cheltuielilor de întreținere,a utilităților aferente vor fi suportate de către Asociație.

 

                   Art.5.Se mandatează primarul comunei Acățari,d-ul Osvath Csaba,să semneze contractul de dare în folosință.

                   Art.6.Prezenta se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale și se comunică cu:

 

-           Primarul comunei Acățari

-           Instituția Prefectului-jud.Mureș

-           Asociația Fanfara Vălenii

-              Biroul financiar contabil și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari.

 

 

Preşedinte de şedinţă,

Nám Vilmos                                                                                                                                                                                                                                                                        Avizat  ptr.legalitate,

                                                                               Secretar general,

                                                                                 Józsa Ferenc