ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                        

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A NR.39

din 29 iulie 2021

privind acceptarea unei donații,din partea localității Edve,din Republica Ungară,constând din  autovehicul (microbuz școlar).

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari,

                        Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5037 /2021 și raportul  Compartimentului de resort nr. 5043/2021,

                        Având în vedere:

-               dispozițiile art.539,art.552,art.553,art.557,art.1011-1033 din Codul Civil,

-               prevederile art.129,alin.(2),lit.”b” și alin.(14),precum și art.291,alin.(3),lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

-               prevederile Legii nr.273/2006,priivind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de  prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003, privind tansparența decizională în  administrația  publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările  și  completările  ulterioare;         

           

 H o t ă r â ș t e :

         

 

                   Art.1.Se acceptă donația din partea Primăriei comunei Edve, din Republica Ungară, constând din  autovehicul (microbuz școlar),marca Volkswagen,tip 7 HC,număr de identificare WV2ZZZ7HZFX003372, seria motor CAA 305825,cilindree: 1968 mc,an fabricație 2014,număr de înmatriculare MUV-227.

                   Art.2.Se aprobă Contractul de donație,conform anexei la prezenta.

                   Art.3.Se împuternicește Primarul comunei Acățari,d-ul Osvath Csaba,să semneze Contractul susmenționat.

                   Art.4.Bunul susmenționat va fi înregistrat în contabilitatea Primăriei.

                   Art.5.Prezenta se aduce la cunoștință publică și se comunică cu:

-      Primarul comunei Acățari

-      Instituția Prefectului-jud.Mureș

-      Primăria comunei Edve.

 

 

Preşedinte de şedinţă,

Nám Vilmos                                                                                                                                               

                                                                            Avizat  ptr.legalitate,

                                                                               Secretar general,

                                                                                 Józsa Ferenc