ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                      

 

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.36

din 30 iunie 2021

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

 

 

 

Consiliul local al comunei Acățari,

Având in vedere:

 - referatul de aprobare nr. 4501 / 2021 al primarului comunei Acățari din care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022,

-adresa nr.16/14.01.2021 a Institutului Național de Statistică, conform careia pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2022 se va utiliza rata inflaţiei de 2,6% , comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ,

În conformitate cu prevederile Titlulului IX din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Titlului IX: Impozite şi taxe locale din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin. (2) si art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile   art.7,al.(4) si al.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,

 În temeiul dispozitiilor art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)- (2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

          H o t ă r ă ș t e:

 

 

Art. 1. Pentru anul fiscal 2022, impozitele și taxele locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice, sumele respective , se indexează cu 2,6 %, față de anul fiscal 2021.

Art. 2. Limitele amenzilor prevăzute la art. 493, alin. (3) și alni. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2022, se indexează cu 2,6 %.

 

Art. 3. Impozitele şi taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre, constituie venituri proprii ale bugetului local al comunei Acățari, pentru anul fiscal 2022.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2022.

 Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul  Mureș, Secţia Contencios administrativ şi fiscal.

Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se împuterniceste Biroul  financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Acățari.

 Art. 7. Prezenta se aduce la cunoștință public,conform prevederilor legale și  se comunică cu:

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Mureș,

-         Primarului comunei Acățari,

-         Biroul financiar-contabil,

 

 

Preşedinte de şedinţă,

                          Nám Vilmos

                                                                                                                                                Avizat  ptr.legalitate,

                                                                               Secretar general,

                                                                                  Józsa Ferenc