ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

                                                         

 

H O T Ă R Â R E  nr.9

din 25 februarie 2021

privind aprobarea inventarului la finele anului 2020

 
 

 

                        Consiliul local al comunei Acățari,

Ținând cont de  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.1116/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.1127/2021,

                                    În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.82/1991,privind contabilitatea,republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                    Văzând prevederile art.289 din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

                                     Având în vedere prevederile din Normele de organizarea şi efectuarea inventarierii,aprobat prin Ordinul Ministrului Finaţelor nr. 2861 din 9 octombrie 2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

                                    Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

            În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                   

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

 

                   Art.1.Se aprobă inventarul elementelor de activ şi pasiv deţinute de Consiliul local Acăţari,înscrise în listele de inventariere şi registrul de inventar,conform anexei, care face parte integrantă din prezenta , cu  următori indicatori principal.

 

Active Fixe:                                                     61.128.640         

   din care:

Instalaţii tehnice, mijloace de transport,aparatura 

Birotica şi alte active corporale                     94.890         

Terenuri şi clădiri:                                          61.033.550

Active financiare necurente                            200

Active curente:                                                6.660.668

          din care:

Stocuri:                                                            1.540.719         

Creanţe curente ce urmează a fi incasată      3.486.091

Soldul conturilor la Trezorerie şi bănci:      1.633.858                  

TOTAL ACTIVE:                                            67.789.308

     

                   Art.2.Primarul comunei Acățari, Șeful Biroului financiar contabil și resurse umane   şi comisia de inventariere vor răspunde de exactitatea datelor  din anexă.

                        Art.3. Prezenta  se va comunica: Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Mureş, Primarului  comunei  Acățari ,Biroului financiar contabil și resurse umane şi se aduce la  cunoştinţă   publică,conform prevederilor legale.

 

 

                       

Preşedinte de şedinţă,

           Veres Gáspár Ervin

                                                                                       Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                           Secretar general,

                                                                                               Józsa Ferenc