ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                  

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A NR.8

din 28 ianuarie 2021

privind  aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționarea activității voluntarilor în cadrul Compartimentului de Poliție Locală Acățari

 

         

Consiliul local al comunei Acățari;

            Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.539/2021 , raportul  compartimentului de resort  nr. 540/2021 ;

            Ținând cont de  prevederile art.2, alin.(2) și art.7,alin.(1) din Legea nr.78/2014,privind reglementarea activității de voluntariat în România,cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând prevederile Legii Poliției locale nr.155/2010,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art.7,alin.(13) din Legea nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația public,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În  temeiul art.129 alin.(1), alin.(2), lit.”d”,  alin.(7),lit.”s”   art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                      

 

 H o t ă r â ș t e :  

 

 

          Art.1.se aprobă  Regulamentul de organizarea și funcționarea activității voluntarilor în cadrul Compartimentului de Poliție Locală Acățari,conform anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta.

          Art.2.Se aprobă modelul Contractului de voluntariat,conform anexei nr.2,care face parte integrantă din prezenta.

          Art.3.Se aprobă modelul Legițimației de voluntar,conform anexei nr.3,care face parte integrantă din prezenta.

          Art.4.Primarul comunei cu șeful Compartimentului Poliția locale Acățari,vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta se aduce la cunoștință ,conform prevederilor legale și se comunică,cu:

-         Instituția  Prefectului jud.Mureș

-         Primarul comunei Acățari

-         Compartimentul Poliția locală Acățari

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,

            Nagy Dalma Imola

                                                                                       Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                           Secretar general,

                                                                                                Józsa Ferenc

 

Anexa 1 la HCL nr.8/28.01.2021

 

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judetul  Mures, 547005

Tel/Fax: 0265 - 333112, 0265 - 333298; e-mail:  acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

                                                                       

 

 

REGULAMENT

 

de organizare și funcționare a activității voluntarilor în cadrul

Compartimentului de Poliție Locală a Comunei Acățari

 

 

 

DISPOZIȚII GENERALE  SCOP ȘI DEFINIȚII

 

Art.1. Prezentul regulament reglementează participarea persoanelor fizice la acțiuni de voluntariat organizate de Primăria Comunei Acățari prin Poliția Locală Acățari conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în Romania.

Art.2. În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

           a.Voluntariatul - reprezintă participarea voluntarului, persoană fizică, la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup;

            b.Activitatea de interes public - reprezintă activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială;

           c.Organizaţia-gazdă - persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care organizează şi administrează activităţi de voluntariat;

           d.Contractul de voluntariat - reprezintă convenţia încheiată între un voluntar şi organizaţia-gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului;

           e.Voluntarul - orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, apartenenţă politică, opinie, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat;

           f.Beneficiarul activităţii de voluntariat - persoana fizică, alta decât soţul/soţia şi copiii, sau persoana juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat;

            g.Coordonatorul voluntarilor - voluntarul sau angajatul organizaţiei-gazdă, care îndeplineşte sarcinile legate de coordonarea şi administrarea activităţii voluntarilor.

 

 

 

 

PRINCIPII DE APLICARE

 

Art.3. Prezentul regulament se fundamentează pe următoarele principii:

a.voluntariatul este activitatea de interes public neremunerată desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică și bazată pe o decizie liber consimnțită a voluntarului.

b. implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;

c. desfăşurarea voluntariatului cu excluderea remuneraţiei din partea beneficiarului activităţii;

d. participarea persoanelor la activităţile de voluntariat, pe baza egalităţii de şanse şi de tratament, fără discriminări;

e. activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;

f. caracterul de interes public al activităţii de voluntariat.

 

 

DESFĂSURAREA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTAR

Art.4. (1) Activitatea de voluntariat se desfăşoară în urma unei cereri din partea organizaţiei-gazdă, prin care aceasta îşi manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Organizaţia-gazdă are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, în condiţiile prevăzute în statutul acesteia, în funcţie de tipul de activitate desfăşurată,  cu respectarea art. 4 lit. d).

            (2)Cererea emisă de organizaţia-gazdă, persoană juridică de drept public, prin care este manifestată disponibilitatea de a colabora cu voluntari, se realizează printr-un anunţ public.

            (3)Organizaţia-gazdă oferă instruire iniţială cu privire la:

a)     structura, misiunea şi activităţile organizaţiei-gazdă;

b)     drepturile şi responsabilităţile voluntarului;

c)     regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului.

           (4)Organizaţia-gazdă poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei şi formării profesionale, cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în domeniul în care aceasta activează.

           (5)Voluntarii vor patrula, de regulă, având peste ţinută o vestă reflectorizantă cu inscripţia „Voluntar - Poliţia Locala Acățari " şi obligatoriu asupra lor legitimaţia  de voluntar;

           (6)Voluntarii vor patrula atât în patrule mixte însoţind poliţiştii, cât şi în patrule formate din minim doi voluntari, situaţie în care unul dintre aceştia, desemnat de şeful poliției locale, este "şef de patrulă";

           (7)În nici o situaţie în care patrula este formată exclusiv din poliţişti voluntari, aceasta nu va intervenii singură în rezolvarea problemelor operative, sarcina principală fiind de informare urgentă şi de culegere de date necesare stabilirii stării de fapt şi de drept.

           Art.5. (1) Este interzis, sub sancţiunea anulării, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective.

          (2)Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.

          (3)Pe durata perioadei activităţii de voluntariat, precum şi la încheierea activităţii de voluntariat, organizaţia-gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat. Acestea se întocmesc în limba română dacă au fost emise pe teritoriul României.

             (4) Certificatul de voluntariat va conţine următoarele elemente:

a)     datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul;

b)     numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;

c)      numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat;

d)     numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;

e)     perioada şi numărul de ore de voluntariat;

f)       numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor;

g)     numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei-gazdă;

(5)Menţiunea "Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat".

 

 

CONTRACTUL DE VOLUNTARIAT

 

Art.6. (1) Volunriatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi organizaţia-gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine organizaţiei-gazdă. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.

            (2)În cazul încheierii contractului de voluntariat cu un cetăţean străin, organizaţia gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziţie un interpret.

            (3)Organizaţia-gazdă este obligată ca, anterior începerii activităţii de voluntariat, să înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat.

            (4)Anterior începerii activităţii, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidenţă a voluntarilor ţinut de organizaţia-gazdă.

         (5)Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele clauze:

         a) datele de identificare ale părţilor contractante;

         b) descrierea activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul;

         c) timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat;

         d) drepturile şi obligaţiile părţilor;

            e) stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente;

            f) condiţiile de reziliere a contractului.

         (6)Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiţii:

               a) la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestaţiile care fac obiectul contractului au fost executate;

b)      de comun acord;

c)      când organizaţia-gazdă îşi încetează activitatea;

d)      prin denunţare unilaterală, în condiţiile art. 17;

e)      în caz de reziliere a contractului.

Art.7. Contractul de voluntariat trebuie să conţină minimum următoarele drepturi ale voluntarului:

            a) dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;

       b) dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat

            c) dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;

            d) dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

Art.8. (1) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale voluntarului:

a)      obligaţia de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie;

 

 

            b) obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului - îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;

            c) obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precur, şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;

            d) obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

            e) obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

(2) Răspunderea voluntarului în astfel de situaţii se angajează potrivit regulilor stabilite în legislaţia în vigoare şi în regulamentele interne ale organizaţiei-gazdă.

Art.9. Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele drepturi ale organizaţiei-gazdă:

            a)dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;

            b)dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia- gazdă;

c)dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

d)dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului.

 Art.10. (1) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale organizaţiei-gazdă:

a)         obligaţia organizaţiei-gazdă de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;

b)         posibilitatea organizaţiei-gazdă de a suporta unele cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntari, în limita sumelor alocate cu această destinaţie;

(2) La solicitarea voluntarului, organizaţia-gazdă poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii, în funcţie de complexitatea activităţii la care participă acesta şi în limita sumelor alocate cu această destinaţie.

Art.11. În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului voluntarilor, numit în condiţiile art.3 lit.g). în situaţia în care, prin desfăşurarea activităţilor de voluntariat, se cauzează prejudicii unor terţe persoane, organizaţia-gazdă va răspunde solidar cu voluntarul, în condiţiile legii sau ale contractului de voluntariat, dacă acestea nu au fost determinate de culpa exclusivă a voluntarului.

Art.12. Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

Art.13. Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Art.14. Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de plin drept.

 

Art.15. (1) Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, în condiţiile stabilite prin contractul de voluntariat.

(2)La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat părţile sunt egale şi libere.

Art.16. Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc la iniţiativa oricăreia dintre părţi, care se comunică şi se motivează în scris. Condiţiile denunţării se stabilesc prin contractul de voluntariat, termenul de preaviz fiind de 15 zile.

Art.17. (1) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se soluţionează pe cale amiabilă sau prin procedura de mediere, iar în caz de nesoluţionare, de către instanţele civile.

(2) Acţiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxă de timbru.

 

DOMENII DE ACTIVITATE

 

Art.18. Activitatea de voluntariat în cadrul Primăriei Comunei Acățari prin Poliția Locală se poate desfăşura pe următoarele domenii:

 

1.         Domeniul protecţia mediului:

a)         parcarea autovehiculelor pe spaţii verzi;

b)         depozite ilegale de deşeuri menajere, industriale, agricole, material refolosibil, precum şi alte tipuri de deşeuri;

c)         vehicule fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al comunei;

d)         murdărirea carosabilului de către autovehicule utilaje agricole și căruțe care ies de pe şantiere sau de pe câmp cu roţile necurăţate; desfiinţarea sau deteriorarea, totală sau parţială, a amenajărilor ce aparţin domeniului public sau privat al comunei (trotuare, străzi, zone verzi, puncte gospodăreşti, locuri de joacă pentru copii etc);

e)         amplasarea neautorizată a rampelor de gunoi.

f)          organizarea de campanii de conştientizare privind protecţia mediului;

g)         campanii de plantare de arbori şi arbuşti;

h)         organizarea de concursuri pentru identificarea de soluţii pentru noi amenajări peisagistice;

i)           organizarea de campanii de conştientizare privind protecţia mediului;

              j)       verificarea gradului de curăţenie şi igienizare a râului Niraj;

k)      verificarea stării de curăţenie a carosabilului şi trotuarelor;

 

2.         Domeniul activităţii comerciale:

a)         desfăşurarea de activităţi comerciale în alte locuri decât cele autorizate (pe stradă);

b)         urmărirea activităţii de afişaj neautorizat;

c)         activităţi de birotică şi secretariat;

d)         activităţi ilegale de transport persoane.

 

3.         Domeniul circulaţie pe drumurile publice :

a)         identificarea obstacolelor care îngreunează traficul rutier şi pietonal în zonele aglomerate;

b)         autovehiculele staţionate neregulamentar;

c)         indicatoare rutiere deteriorate/care lipsesc, marcaje şterse;

d)         depistarea obstacolelor de pe carosabil sau trotuar care pun în pericol participanţii la trafic (capace lipsă/deteriorate, asfalt degradat, lipsă borduri etc.).

e)         parcări neregulamentare;

f)          circulaţia căruţelor pe raza interzisă;

g)         circulaţia camioanelor de mare tonaj pe raza comunei;

h)         verificare pe teren a gropilor apărute în sistemul rutier;

i)           verificarea trotuarelor degradate datorate parcării maşinilor şi a construcţiilor adiacente în execuţie.

 

4.         Domeniul ordine şi siguranţă publică:

a)         executarea unor activităţi de patrulare şi supraveghere în anumite zone, în scopul prevenirii comiterii de fapte antisociale şi infracţiuni;

b)         prezenţa în locurile publice a persoanelor care practică cerşetoria;

c)         prezenţa neautorizată a taberelor de cetăţeni de etnie rromă;

d)         lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor;

e)         distrugerile de pe domeniul public;

f)          organizarea de evenimente în funcţie de proiectele care se derulează la un moment dat;

g)         verificarea pe teren a funcţionalităţii sistemului de iluminat public.

 

5.         Domeniul disciplina în construcţii şi afişaj stradal:

a)         Informarea compartimentului de specialitate de existenţa unor lucrări de construcţii pe domeniul public sau privat;

b)         Informarea compartimentului de specialitate de existenţa sau lipsa panoului de informare care conţine datele despre construcţia ce urmeză a fi realizată.

6.         Alte domenii.

SELECŢIA VOLUNTARILOR

Art.19. (1) Comisia de selectacţie şi recrutare a voluntarilor este compusă din 4 membri, primarul comunei Acățari, un membru al Poliţiei Locale,  un consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Acățari și secretarul general al Primăriei.

(2) Selecţia şi recrutarea voluntarilor se va face de către comisia desemnată, pe

baza unui interviu, având la bază cererea scrisă şi CV-ul acestora precum şi verificarea

îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:

a)         are vârsta legală de 18 ani;

b)         cunoaşte limba română scris şi vorbit; în cazul cetăţenilor străini, organizaţia gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziţie un interpret;

c)         are capacitatea deplină de exerciţiu;

d)         are o stare de sănătate corespunzătoare activităţilor de voluntariat propuse de organizaţia gazdă - starea de sănătate se probează cu certificate medicale sau alte documente;

e)         nu a fost condamnat pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de fals ori a fapte de corupţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f)          nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege

            Art. 20. Orice acţiune a voluntarului Poliţiei Locale Acățari trebuie să se raporteze, în principal, următoarelor reguli:

a)         Respectarea drepturilor cetăţenilor, fără nici o deosebire;

b)         Respectarea legii, în orice situaţie sau împrejurare;

c)         Voluntarul nu acţionează niciodată singur, doar în prezenţa poliţistului;

d)         Voluntarul respectă întotdeauna indicaţiile poliţistului ;

e)         În timpul activităţilor desfăşurate în comun cu poliţiştii, voluntarul poartă întotdeauna o ţinută decentă şi echipamentul inscripţionat, are la vedere însemnele distinctive  şi are asupra sa legitimaţia de voluntar;

f)     Indiferent de activitate, voluntarul are obligaţia de a proteja viaţa, sănătatea şi integritatea corporală a propriei persoane, a poliţistului şi a tuturor cetăţenilor;

g)         Orice prejudiciu material sau ne-material, înregistrat din cauza acţiunii sau inacţiunii voluntarului desfăşurate fără respectarea prevederilor din Regulament, este suportat de către acesta;

h)         În orice situaţie, voluntarul păstrează o ţinută şi o atitudine cuviincioasă, corespunzătoare;

i)       Folosirea mijloacelor şi a procedeelor de imobilizare sau autoapărare se face numai în condiţiile legii şi numai dacă situaţia o impune;

j)       În situaţiile în care voluntarul este martor al diferitelor evenimente, anunţă imediat Poliţia Locala Acățari, fără să acţioneze independent în calitate de voluntar;

Art.21. Voluntarul nu va folosi legitimaţia, însemnele distinctive şi echipamentul din dotare în alte situaţii sau în alte scopuri decât cel pentru care i-au fost încredinţate

DISPOZIŢII FINALE

Art.22. La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulţi candidaţi obţin punctaje egale, comisia de selecţie poate acorda punctaj suplimentar candidaţilor care prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat obţinute din activităţi de voluntariat, eliberate în condiţiile prevăzute de Legea nr.78/2014, în situaţia în care acestea constituie criterii de selecţie.

Art.23. Scopul principal al activităţii de voluntariat îl reprezintă asigurarea transparenţei activităţii poliţiei locale, precum şi informarea cetăţenilor cu privire la actele normative şi procedurile legale aplicabile pe raza oraşului.

Art.24. De asemenea, se urmăreşte multiplicarea vectorilor de observare şi combatere a faptelor antisociale.

Art.25. în subsidiar, se urmăreşte atât creşterea gradului de implicare civică a cetăţenilor, cât şi eficientizarea activităţii Poliţiei Locale .

Art.26. Coordonarea activităţii voluntarilor, precum şi preluarea informaţiilor transmise de către aceştia şi predarea spre rezolvare structurilor competente, se face de către Poliţiea Locală.

Art.27. Organizaţia gazdă - Primăria comunei Acățari prin  Poliţia Locală - va păstra un registru de evidenţă a voluntarilor, a duratei şi a tipului activităţii desfăşurate de aceştia.

Art.28. Contractul de voluntariat, încheiat conform prevederilor Legii nr.78/2014*privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, constituie Anexa nr. 2 și face parte integrată la  HCL  nr.8/28.01.2021

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,

              Nagy Dalma Imola

                                                                                                            Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                                                Secretar general,

                                                                                                                  Józsa Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Anexa 2 la HCL nr.8/28.01.2012

 

 


ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judetul  Mures, 547005

Tel/Fax 0749211486, 0040-265 333298; e-mail; acatari@cjmures.ro

www.acatari.ro
\

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Nr.___________/__________

 

Art.1 PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Comuna Acățari-Compartimentul Poliția Locală, cu sediul în Acățari, str. Principală nr.214, jud. Mureș, reprezentată de Osvath Csaba în calitate de Primar și Rus Octavian, în calitate de Șef Poliție Locală, în calitate de Beneficiar al voluntariatului și

.........................................................fiul lui.........................și al......................născut la data de ......................,în localitatea..................................,domiciliat în................................................,posesor al actului de identitate seria............nr...................,eliberat de........................la data de ......................în calitate de Voluntar, s-a încheiat prezentul contract, cu titlu oneros în conformitate cu Legea voluntariatului nr.78/2014.

 

Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Îl constituie participarea persoanelor fizice la acțiuni de voluntariat organizate de Primăria Comunei Acățari prin serviciul Poliția Locală conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a activităților de voluntariat din cadrul serviciului Poliția Locală, care este anexă la Hotărârea nr.______________/________ a consiliului Local al comunei Acățari.

 

Art.3 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VOLUNTARULUI:

3.1 Drepturi:

            a)dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;

       b)dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat

            c)dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;

            d)dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

3.2 Obligații:

            a) obligaţia de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie;

            b) obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului - îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;

            c) obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precur, şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;

            d) obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

            e) obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

 

Art.4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI:

4.1 Drepturi:

            a) dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;

            b) dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia-

gazdă;

 

            c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

            d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului.

4.2 Obligații

c)         obligaţia organizaţiei-gazdă de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;

d)         posibilitatea organizaţiei-gazdă de a suporta unele cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntari, în limita sumelor alocate cu această destinaţie;

c) La solicitarea voluntarului, organizaţia-gazdă poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii, în funcţie de complexitatea activităţii la care participă acesta şi în limita sumelor alocate cu această destinaţie.

\

Art.5 DURATA CONTRACTULUI:

            Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de .........................., cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă de încă 1 ( unu ) an, cu acordul ambelor părți.

            Programul și durata timpului de lucru sunt stabilite în funcție de nevoile curente ale beneficiarului;

 

Art.6 ACTIVITLE DE VOLUNTARIAT

Activitățile ce urmează a fi desfășurate de voluntar în perioada contractului vor fi stabilite, de comun acord între părți, în funcție de domeniile de activitate propuse de organizația-gazdă. Aceste activități vor fi consemnate detailat în fisa de voluntar.

 

Art.7 CERINȚELE PROFESIONALE, ABILITĂȚILE SOCIALE, INTERESE DE DEZVOLTARE ȘI DE SĂNĂTATE NECESARE ÎN DESFĂȘURAREA DE VOLUNTAR.

            Persoanele care solicită intrarea în programul de voluntariat prin cerere scrisă, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

g)         are vârsta legală de 18 ani;

h)         cunoaşte limba română scris şi vorbit; în cazul cetăţenilor străini, organizaţia gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziţie un interpret;

i)           are capacitatea deplină de exerciţiu;

j)           are o stare de sănătate corespunzătoare activităţilor de voluntariat propuse de organizaţia gazdă - starea de sănătate se probează cu certificate medicale sau alte documente;

k)         nu a fost condamnat pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de fals ori a fapte de corupţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

l)           nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege

Art.8 CLAUZE PRIVIND ÎNCHEIEREA, MODIFICAREA, EXECUTAREA SAU ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE VOLUNTARIAT

        1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza contractului încheiat în formă scrisă, în limba română între voluntar şi organizaţia-gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine organizaţiei-gazdă. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.

        2) Anterior începerii activităţii de voluntariat un exemplar din contractul de voluntariat se înmânează voluntarului.

        3) Anterior începerii activităţii, contractul de voluntariat se înregistrează în Registru de evidenţă a voluntarilor ţinut de organizaţia-gazdă.

        4) Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a voluntarului.

         5) Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiţii:

 

 

      a) la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestaţiile care fac obiectul contractului au fost executate;

        b) de comun acord;

       c)  când organizaţia-gazdă îşi încetează activitatea;

       d)  prin denunţare unilaterală; denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc la iniţiativa oricăreia dintre părţi, se comunică şi se motivează în scris, cu un termen de preaviz de 15 zile.

       e)  în caz de reziliere a contractului.

       f)  în caz de deces a voluntarului.

       6) Fişa de voluntariat conţine: descrierea în detaliu a tipurilor de activităţi pe care organizaţia-gazdă şi voluntarul au convenit ca acesta din urmă le va desfăşura pe parcursul contractului de voluntariat.

         7) Fişa de protecţie a voluntarului conţine instrucţiuni cu privire la desfăşurarea activităţii acestuia cu respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

        8) Organizaţia-gazdă este obligată să ţină evidenţa voluntarilor, a duratei şi a tipului activităţilor desfăşurate şi a evaluării voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite în Regulamentul intern.

 

Art.9 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

         1) Fara a aduce atingere niciunei alte clauze din prezentul contract, legile naţionale privind protecţia datelor si Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR) UE 2016/679 ( de la data aplicării sale, respectiv 25 mai 2018) se vor aplica conform prevederilor lor.

          2) Comuna Acățari, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal pe care le furnizaţi prin acest contract constând în nume, prenume, calitate, companie, adresa, e-mail, număr telefon, date bancare, alte date de contact - în măsură în care ne sunt furnizate de către dvs. pentru scopul încheierii și executării acestui contract.

          3) În vederea realizării scopului mai sus menţionat, datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise către organe de control abilitate.

         4) În scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal aveţi următoarele drepturi:

         a) dreptul de a solicita acces la date, rectificarea, ştergerea sau restrictionarea prelucrării datelor;

b) dreptul de a va opune prelucrării datelor, precum si dreptul la portabilitatea datelor;

in măsură in care pe durata prelucrării veţi furniza orice consimtamant legat de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal - acolo unde este cerut si necesar, aveţi dreptul de a va retrage consimţământul oricând, fara a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului inainte de retragerea acestuia;

           c)  dreptul de a depune plângere in fata unei autoritati de supraveghere.!

           4) Totodată, in baza legislaţiei cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aveţi dreptul de a va adresa instanţelor de judecata competente.

           5) Furnizarea datelor cu caracter personal constând în nume, prenume, calitate este obligatorie pentru încheierea contractului conform cerinţelor de conţinut din legislaţia aplicabila la data semnării contractului, iar în cazul unui refuz din partea dvs. de a furniza aceste date, ne vor găsi în imposibilitatea de a încheia contractul.

           6) Pentru orice solicitare sau exercitarea anumitor drepturi de mai sus, va puteti adresa operatorului cu o cerere scrisa, datată si semnată, utilizând adresa de contact.

 

Art.10 DISPOZIȚII FINALE

           1) în executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului voluntarilor, numit în condiţiile articolului 3, litera g din Legea nr.78/2014. în situaţia în care, prin desfăşurarea activităţilor de voluntariat se cauzează prejudicii unor terţe persoane, organizaţia-gazdă va răspunde solidar cu voluntarul, în condiţiile legii sau ale contractului de voluntariat, daca acestea nu au fost determinate de culpă exclusivă a voluntarului.

           2) Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

           3) Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

 

 

         4) Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia împiedică executarea contractului, acesta încetează de plin drept. Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, în condiţiile stabilite prin contractul de voluntariat. La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat, părţile sunt egale şi libere.

         5) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se soluţionează pe cale amiabilă sau prin procedura de mediere, iar, în caz de nesoluţionare, de către instanţele civile.

        6)  Acţiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.

         7) Voluntarul a luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat în cadrul Primăriei Comunei Acățari, care este anexă la HCL nr.  8/28.01.2021

             8) De asemenea voluntarul a luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului de ordine interioară, de normele generale de protecţie a muncii, precum şi de normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor, conform legislaţiei în vigoare.

              9) Prezentul contract a fost încheiat astăzi ...................................  în două exemplare

originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.       

 

            BENEFICIAR AL VOLUNTARIATULUI

 

         PRIMAR COMUNA ACĂȚARI                                                VOLUNTAR

                  OSVATH CSABA

 

           

            ȘEF POLIȚIE LOCALĂ                                                  

                  RUS OCTAVIAN

 

 

 

 

 

Document care conține date cu caracter personal protejate de Regulamentul UE nr.679/2016!

 

 

Preşedinte de şedinţă,

            Nagy Dalma Imola

                                                                             Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                Secretar general,

                                                                                    Józsa Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3 HCL nr.­8/28.01.2021

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                    Loc Foto

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

POLIȚIA LOCALĂ ACĂȚARI

Nr.____________din_____________

 

 

 

LEGITIMAȚIE DE VOLUNTAR

 

 

 

            Domnul/Doamna__________________________,CNP_____________________, voluntar în cadrul Poliției Locale Acățari, conform Contractului de voluntariat nr.___/________, este abilitat/abilitată să desfășoare activități pentru prevenirea și combaterea faptelor antisocial, cu respectarea prevederilor legale.

 

 

     PRIMAR

____________