ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A NR.7

din 28 ianuarie 2021

privind  neasumarea de către UAT Acățari a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României pentru perioada 2020-2023

 

 

 

                             Consiliul local al comunei Acățari;

            Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.408/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.409/2021;

            Ținând cont de adresa nr.34.161 din 16.12.2020 a Consiliului județean Mureș;

            Având în vedere prevederile:

-              Hotărârii nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia,cu modificările și completările ulterioare,

-              Art.1,alin.(4) și alin.(5),art.3 din Ordonanța nr.13/2017,privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,cu modificările și completările ulterioare,         

În conformitate cu  prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

                        În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                  

 

 

 

 H o t ă r â ș t e :  

 

 

                        Art.1.Se aprobă neasumarea de către UAT Acățari a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României pentru perioada 2020-2023.

                        Art.2.Prezenta se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale și se comunică cu:

-      Instituția Prefectului-jud.Mureș

-      Primarul comunei Acățari

-      Consiliul județean Mureș

-      Consiliul de administrație a Școlii Gimnaziale Acățari

 

 

Preşedinte de şedinţă,

              Nagy Dalma Imola

                                                                                                            Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                                                Secretar general,

                                                                                                                  Józsa Ferenc