ROMANIA                                                                   

JUDEŢUL MUREŞ                                                        

COMUNA  ACĂŢARI  
CONSILIUL LOCAL                                     
 
 

H O T Ă R Â R E A nr.6

din 28 ianuarie 2021

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Acăţari, pentru anul 2021

 

 

 

Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.392/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.397/2021,

          În conformitate cu prevederile art.365-562 din OUG nr.57/2019,privind Codul Adminitrativ,cu modificări și completări,

          Având în vedere Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006, de aprobare a Instrucţiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice,

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                  

 

 

 

 H o t ă r â ș t e :  

 

 

          Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Acăţari, pentru anul 2021, conform anexei ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se însărcinează  Primarul comunei Acățari și Biroul financiar contabil şi resurse umane.

          Art.3. Prezenta  se comunică domnului primar al comunei Acăţari, Osvath Csaba , Agenției Naționale a Funcționarilor Public , Instituţiei Prefectului judeţului Mureş  și se aduce la cunoștință,conform prevederilor legale.

 

Preşedinte de şedinţă,

            Nagy Dalma Imola

                                                                                       Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                           Secretar general,

                                                                                               Józsa Ferenc