ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ   

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                          

 

H O T Ă R Â R E A NR.5

din 28 ianuarie 2021

privind modificarea  și aprobarea  Organigramei și  Statului de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei comunei Acățari

 

 

            Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.391/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.396/2021,

                        Având în vedere prevederile :

Ø  art.129 alin.(2),lit.”a”,alin.(3),lit.”c” și art.139 ,coroborat cu prevederile art.407 din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

Ø  art.11, art.38 alin.(1) și alin.(2) lit.”b” și art.40 din Legea-Cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și H.C.L. nr.47/2017,  privind stabilirea salariilor de bază afuncţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Acățari;

Ø  H.G.R.  nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;

Ø  art. III,pct.8  din O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

Ținând cont de  Hotărârea Consiliului local Acățari,nr.16  din 30 martie 2020, privind aprobarea  modificării  Organigramei și  Statului de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei comunei Acățari

Având în vedere Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale;

Văzând prevederile art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;             

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

Art.1. – Se aprobă modificarea structurii funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari,după cum urmează:

Se înfințează funcția publică de  consilier achiziții publice  ,clasa I, grad profesional principal, în cadrul  Biroului financiar contabil și resurse umane.

Art.2.- Se aprobă  Statul de funcții și  Organigrama pentru  personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Acățari,conform anexei nr.1 și nr.2,care fac parte integrantă din prezenta.

                        Art.3.-Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari,Biroului financiar contabil și resurse umane , Agenție Naționale ale Funcționarilo Public mInstituției Prefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

 

Preşedinte de şedinţă,

            Nagy Dalma Imola

                                                                             Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                Secretar general,

                                                                                    Józsa Ferenc