ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ       

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                  

 

H O T Ă R Â R E A NR.4  

din 28 ianuarie 2021

privind aprobarea proiectului  reţelei şcolare pentru anul școlar 2021-2022 de pe raza teritorială a comunei Acăţari

 

 

         

                        Consiliul local al comunei Acățari,,

                        Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.390 /2021 și raportul  Compartimentului de resort nr. 395/2021,

                        Ținând cont de  Avizul conform privind reţeaua şcolară pentru anul școlar 2021-2022, de pe raza comunei Acăţari,comunicat de Inspectoratul Şcolar judeţean Mureş cu adresa nr.9.755 /22.12.2020,

                        Având în vedere prevederile art.61 alin.(2)  din Legea nr.1/2011,privind Legea Educaţiei Naţionale,

                        În conformitate cu  Ordinul MEN  nr. 5599 din 21 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022

            Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

            În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                   

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

 

                   Art.1.Se aprobă reţeaua şcolară pentru anul școlar 2021-2022 de pe raza teritorială a comunei Acăţari,conform anexei,care face parte integrantă din prezenta.

                   Art.2.Primarul comunei şi  Consiliul de administraţie a Școlii gimnaziale Acăţari vor respecta prevederile prezentei.

          Art.3. Prezenta se aduce la cunoștință ,conform prevederilor legale și se comunică,cu:

-         Instituția  Prefectului jud.Mureș

-         Primarul comunei Acățari

-         Inspectoratul Şcolar judeţean Mureş

-         Școala Gimnazială Acățari.

 

Preşedinte de şedinţă,

            Nagy Dalma Imola

                                                                                       Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                           Secretar general,

                                                                                               Józsa Ferenc