ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ       

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                    

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.3
din 28 ianuarie 2021

privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social şi altor persoane obligaţi să presteze lucrări de ineters local

 

 

 

                        Consiliul local al comunei Acățari,

                      Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.389/2021 și raportul  Compartimentului de resort nr. 394/2021,

                   Având în vedere prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001,privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare,

                        În conformitate cu prevederile art.28 alin.(3) din   Hotărârea Guvernului României   nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat,

          Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

          În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                  

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

 

          Art.1.Se aprobă pentru anul 2021, Planul de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă pe persoanele beneficiare de ajutor social şi altor persoane obligaţi de a presta lunar, acţiuni sau lucrări de interes local,conform anexei,care face parte integrantă din prezenta.

          Art.2.Viceprimarul ,responsabilul sălii de sport şi inspectorul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din Serviciul  asistenţă socială vor ţine evidenţa orelor prestate şi vor asigura instructajul privind normele de tehnica a securităţii muncii.

          Art.3.În funcţie de solicitări şi acţiuni sau de lucrări de interes local Planul de acţiune poate fi reactualizat.

          Art.4.Prezenta  se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică.

 

Preşedinte de şedinţă,

            Nagy Dalma Imola

                                                                             Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                Secretar general,

                                                                                    Józsa Ferenc