ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                     

H O T Ă R Â R E A NR.17

din 25 februarie 2021

privind acordul Consiliului local Acățari pentru utilizarea domeniului public al comunei de către  SC Orange România SA prin SC Amtel Construct SRL în vederea implementări proiectului  ”Construire rețea FO în UAT Acățari, jud.Mureș”

 
 

 

                                    Consiliul local al comunei Acățari,

                        Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.1125/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.1135/2021,

                        Având în vedere:

-                      cererea nr. 6501/23.10.2020,depusă de SC Amtel Construct SRL,prin care solicită acordul Consiliului local cu privire la realizarea investiției ”Construire rețea FO în UAT Acățari, jud.Mureș”

-                       prevederile Certificatului de Urbanism nr.121 din 08.07.2020 ,emis de Consiliul județean Mureș,

-                      art.22 din OG nr.43/1997,privind regimul drumurilor,cu modificările și completările ulterioare,

-                      art.3 alin.(3), art.4,art.12 alin.(1) din Legea nr.159/2016,privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice,precum și pentru stabilirea unor măsuri  pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare,

-                      art.5,lit.”m”,art.129,lit.”c”,alin.(6),lit.”b”,respectiv art.240 din din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

                        Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                        În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                     

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

 

 

          Art.1.Se aprobă constituirea dreptului de acces,prin încheierea unui contract de acces pe proprietatea publică  a UAT Acățari (extravilan/intravilan și drumuri comunale),în conformitate cu prevederile  Certificatului de Urbanism nr.121 din 08.07.2020 ,emis de Consiliul județean Mureș,în scopul ralizări lucrării ” Construire rețea FO în UAT Acățari, jud.Mureș”.

          Traseul pentru care se propunje încheierea contractului de acces este identificat conform planului de amplasament anexat.

 

 

          Art.2.Contractul de acces va fi elaborat de  SC Orange România SA prin SC Amtel Construct SRL și va conține descrierea tuturor lucrărilor pentru canalizația telefonică,cu respectarea tuturor prevederilor legale.

          După consultarea contractului de acces,cu eventuale observații , se împuternicește Primarul comunei să semneze contractul.

          Art.2.Toate cheltuielile privind reabilitarea drumurilor de exploatre de interes public,exploatarea lor corectă și reparația lor în caz de deterioare din culpă a SC Orange România SA prin SC Amtel Construct SRL sau a colaboratorilor acesteia cad în sarcina  SC Orange România SA,pe întreaga perioadă de timp de utilizare a instalațiilor electrice.

Art.3.Pentru orice distrugere a bunurilor sau culturilor vecine a drumurilor comunale/de exploatare de către SC Orange România SA prin SC Amtel Construct SRL, se va acorda corectă despăgubire în conformitate cu prevederile legale.

Art.4.Prezenta se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale și se comunică cu:

-         Primarul comunei Acățari

-         Instituției Prefectului-jud.Mureș

-         SC Orange România SA prin SC Amtel Construct SRL

 

 

Preşedinte de şedinţă,

           Veres Gáspár Ervin

                                                                                       Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                           Secretar general,

                                                                                               Józsa Ferenc