ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                             

 

H O T Ă R Â R E A NR.16

din 25 februarie 2021

privind prelungirea contractului de închiriere pentru suparafețele de pajiști aflate în proprietatea comunei Acățari  nr. 2475/12.04.2016 încheiat între  comuna Acățari și Mathe Ferenc

 

 

 

                        Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.1124/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.1134/2021,

                        Ținând cont de cererea d-lui  Mathe Ferenc ,prin care solicită prelungirea Contractului de închiriere nr.2475/12.04.2016,

 Având în vedere:

-                       prevederile art. III pct. 2 din contractul de închiriere  nr. 2475/12.04.2016, încheiat între  comuna Acățari și Mathe Ferenc

-                       O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 așa cum a fost modificată prin Legea nr.86/2014, ale Ordinului  nr.407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor,cu modificările și completările ulterioare,

-                       Ordinul nr.544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte,

-                     Legea nr.287/2009,privind Codul Civil,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

-                     prevederile art. 306 alin. (3) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată; În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată,

 

 

H o t ă r ă ș t e :

 

 

          ART.1 – (1) Se aprobă prelungirea contractului de închiriere  nr. 2475/12.04.2016 încheiat între  comuna Acățari și Mathe Ferenc ,domiciliat în loc.Murgești,com.Acățari,nr.159, înregistrat în Registrul național al exploatărilor sub  nr.RO 1150210071 , având ca obiect pajiștea  aflată în domeniul privat al comunei, ,în suprafață de 35, 00 ha ,situat în blocul fizic 1322 (Ps 290/1),tarla 16, blocul fizic 1322 (A440/1/1),tarlaua 20,blocul fizic 1538 (L505, A 506),tarla 21 blocul fizic 1322(A 284),tarla 16, blocul fizic 1324 (Ps 293, Ps 294) ,tarla 17, pentru o periodă de 5 (cinci)  de la data de 12.04.2021, până la data de 12.04.2026.

 

 

ART.2- Pct.V, -  Drepturile și obligațiile părților- la alin. (2) Drepturile locatorului  se completează cu lit. f), care va  cuprinde următoarele:

f) Locatorul poate modifica unilateral partea reglementată a contractului de încheiere cu notificarea prealabilă a locatarului ,din motive excepționale legate de interesul național sau local,după caz.

 (1)Motiv de interes național sau local constituie  folosirea a cca. 5,00 ha de teren din terenul închiriat , pentru suprafața necesară amenajării unui gropi de împrumut care va fi utilizat în cadrul proiectului ”Completarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Targu-Mureș-Targu Neamț.

(2) Amplasamentul terenului se va stabilii după  răspunsul primit de locator de la  societatea F&R Worldwide SRL,căruia  locatarul va permite executarea a 5 foraje/ha pe terenul închiriat.

ART.3- Celelalte prevederi ale contractului  rămân valabile și își produc efectele.

ART.4 – Se împuternicește primarul comunei   să semneze actul adițional de prelungire a contractului de închiriere nr. 2475/12.04.2016 ,  încheiat între comuna Acățari și Mathe Ferenc, conform art. 1.

ART.5 – Prezenta hotărâre se comunică: - Primarului comunei Acățari; - Biroului financiar contabil și resurse umane; - Instituției Prefectului Județului Mureș;d-lui Mathe Ferenc.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,

             Veres Gáspár Ervin

                                                                                       Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                           Secretar general,

                                                                                                Józsa Ferenc