ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

                                                        

H O T Ă R Â R E A NR.15

din 25 februarie 2021

privind prelungirea contractului de închiriere pentru suparafețele de pajiști aflate în proprietatea comunei Acățari  nr. 2474/12.04.2016 încheiat între  comuna Acățari și Makszin Sandor

 

 

                        Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.1122/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.1133/2021,

                                Ținând cont de cererea d-lui  Makszin Sandor ,prin care solicită prelungirea Contractului de închiriere nr.2474/12.04.2016,

 Având în vedere:

-                      prevederile art. III pct. 2 din contractul de închiriere  nr. 2474/12.04.2016 încheiat între  comuna Acățari și Makszin Sandor,

-                      O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 așa cum a fost modificată prin Legea nr.86/2014, ale Ordinului  nr.407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor,cu modificările și completările ulterioare,

-                      Ordinul nr.544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte,

-                     Legea nr.287/2009,privind Codul Civil,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

-                     prevederile art. 306 alin. (3) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată; În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată,

 

 

H o t ă r â ș t e :

 

          ART.1 – (1) Se aprobă prelungirea contractului de închiriere  nr. 2474/12.04.2016 încheiat între  comuna Acățari și Makszin Sandor,domiciliat în loc.Vălenii,com.Acățari,nr.77, înregistrat în Registrul național al exploatărilor sub  nr.RO 000862832  , având ca obiect pajiștea  aflată în domeniul privat al comunei, ,în suprafață de 15,43 ha ,situat în blocul fizic 810 (Ps 2668) 824 (2711/2) ,tarla 116, pentru o periodă de 5 (cinci)  de la data de 12.04.2021, până la data de 12.04.2026.

 

 

 (2) Celelalte prevederi ale contractului  rămân valabile și își produc efectele.

ART.2 – Se împuternicește primarul comunei   să semneze actul adițional de prelungire a contractului de închiriere nr. 2474/12.04.2016 ,  încheiat între comuna Acățari și Makszin Sandor, conform art. 1.

 ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: - Primarului comunei Acățari; - Biroului financiar contabil și resurse umane; - Instituției Prefectului Județului Mureș;d-lui Makszin Sandor.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,

             Veres Gáspár Ervin

                                                                                       Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                           Secretar general,

                                                                                                Józsa Ferenc