ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                     

COMUNA    ACĂŢARI   

CONSILIUL LOCAL                                                                                        

H O T Ă R Â R E A NR.14

Din 25 februarie 2021

pentru modificarea Anexei la HCL nr.35/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş

 

 

            Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând Referatul de aprobare nr .1121/2021  al Primarului comuna Acățari,

Raportul de specialitate nr.1132/20121  al compartimentului de impozite, taxe locale, buget şi contabilitate precum şi avizul comisiilor de specialitate,

Ţinând cont de prevederile:

- art. 30 din Lege nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6, alin. 1, lit. „k”, art. 26 alin (1) şi (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.17 alin 1 lit.”g” din Legea nr. 211/2011 ,

- art. 454 lit.”g” și 484 alin (1)-(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 8, alin.(3), lit. „j” și “k”  din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-           art. 9 alin. (1) lit „c” din OUG nr. 196/2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările și actualizările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 În considerarea prevederilor art.17 din contractul de asociere încheiat la data de 02.11.2009 de către toate UAT din județ,

             În temeiul  prevederilor art.129 alin.(2) lit.”b” și „d” coroborat cu cele ale alin.(4), lit.”c” şi alin.( 7) lit. „n”  precum şi  ale art.196  alin. (1), lit.”a”  coroborat cu alin.(3) lit „c” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,  privind Codul  administrativ,

 

 

                        H o t ă r â ș t e:

 

Art. I. Anexa la Hotarârea HCL  nr. 35/2019, astfel cum a fost modificată prin HCL nr.57/ 29.12.2020, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta.

Art.II. Se mandatează Primarul Unităţii Administrativ Teritoriale Acățarisă voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2021 aprobat conform art.I. din prezenta hotărâre.

Art.III. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul Comuna Acățari, se comunică Consiliului Judeţean Mureş, ADI Ecolect Mureş, Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, respectiv Primarului Comuna Acățari şi Compartimentului Impozite şi taxe locale, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

Preşedinte de şedinţă,

               Veres Gáspár Ervin

                                                                                                             Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                                                Secretar general,

                                                                                                                        Józsa Ferenc