ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.13

din 25 februarie 2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului local Acățari nr. 64

din 30 decembrie 2020.

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în  anul fiscal 2021

 

 

 

 

Primarul comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.1120/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.1131/2021,

          Având în vedere:

          -         titlul IX din Legea nr.227/2015,privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare,

-              prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale ,cu modificările și completările ulterioare,

-              prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 1 din 06 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

-              prevederile art.4,alin.(2) din Anexa 1 la OUG nr.57/2019,privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare ;

             Văzând adresa nr.17057/SIV/01.04.2020  a Instituției Prefectului-județul Mureș ,coroborat cu adresa nr.2809/09.03.2020 a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Mureș.

                 Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

 

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

 

Art. 1. Se modifică  Hotărârea Consiliului local Acățari nr. 64 din 30 decembrie 2020, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în  anul fiscal 2021, după cum urmează:

 

 

Alin.(3) ,lit.”b” din anexa nr.16   Taxa ” Pentru viitori soţi, care nu au nici unul domiciliul sau reşedinţa în comuna Acățari, se solicită taxa pentru celebrarea căsătoriei ” se elimină.

 

          Art.2.Primarul comunei , Biroul financiar contabil și resurse umane și SPCLEP Acățari, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei

 

Art.3.-Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari ,  Instituției Prefectului-județul Mureș, Biroului financiar contabil și resurse umane,SPCLEP Acățari  și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

 

 

Preşedinte de şedinţă,

             Veres Gáspár Ervin

                                                                                       Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                           Secretar general,

                                                                                                 Józsa Ferenc