ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                     

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.12

din 25 februarie 2021

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului

Asociaţiei „Zona Metropolitană Târgu Mureş”

 

 

Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând Referatul de aprobare nr.1119/18.02.2021  al Primarului Comunei Acățari, Raportul de specialitate 1130/18.02.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere solicitarea Asociației “Zona Metropolitană Târgu Mureș, înregistrată la Consiliul Local al Comunei Acățari  sub nr.998/2021, precum și Hotărârea nr.98/22.12.2020 a Consiliului Local al Comunei Sântana de Mureș,

În conformitate cu  prevederile art.8 din Actul Constitutiv și art.29 din Statutul Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”,

          Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.„e” coroborate cu cele ale alin.(9) lit.„c”, precum și cele ale art.196 alin.(1), lit.”a”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H o t ă r ă ș t e :

 

Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Zona Metropolitană Târgu Mureş”, acestea urmând a avea conţinutul cuprins în anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul Comunei Acățari , domnul Osvath Csaba, reprezentantul Comunei Acățari, să voteze în Adunarea Generală a Asociației în sensul dispozițiilor art.1 și să semneze actele adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale, și se comunică cu:

-            Primarul comunei Acățari

-            Instituția Prefectului-jud.Mureș

-                Zona Metropolitană Târgu Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

Preşedinte de şedinţă,

              Veres Gáspár Ervin

                                                                                                Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                                    Secretar general,

                                                                                                      Józsa Ferenc