ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                          

COMUNA    ACĂŢARI 

CONSILIUL  LOCAL

 

                                                                             

H O T Ă R Â R E A NR.10

din 25 februarie 2021   

privind aprobarea contul de execuție bugetară pentru trimestrul IV al anului 2020

 

 

                        Consiliul locaql al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.1117/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.1128/2021,

În conformitate cu prevederile art.49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

                                    În conformitate cu prevederile art.129, lit”a”  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

                                    Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

            În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                   

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

 

                        Art.1.Se propune aprobarea contul de execuție bugetară pentru trimestrul IV al anului 2020, cu următorii indicatori principali:

 

 

I.          Bugetul Local:

-          total venituri:                    11.693.037  Lei

-          total cheltuieli:                   10.921.342 Lei

-          Rezultatul exercitiului       771.695 Lei

Secțiunea de funcționare:

-          venituri:                           10.861.807   Lei

-          cheltuieli:                          9.366.249 Lei

-          Rezultatul exercitiului SF:      1.495.558 Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-          Venituri:                                       831.230  Lei

-          Cheltuilei:                                     1.550.093  Lei

-          Rezultatul exercitiului SD:          -718.863  Lei

II.       Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-          Venituri SF:                                  238.532  Lei

-          cheltuieli:                                         221.946 Lei

-          rezultatul exercitiului:                16.586   Lei

 

Art.2.Primarul comunei Acățari, Șeful Biroului financiar contabil și resurse umane    răspund de exactitatea datelor  din anexă.

 

 

 

                        Art.3. Prezenta  se va comunica: Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Mureş, Primarului  comunei  Acățari ,Biroului financiar contabil și resurse umane şi se aduce la  cunoştinţă   publică,conform prevederilor legale.

 

 

                       

Preşedinte de şedinţă,

           Veres Gáspár Ervin

                                                                                       Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                           Secretar general,

                                                                                               Józsa Ferenc