ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ   

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                    

 

H O T Ă R Â R E A NR.1

din 28 ianuarie 2021

privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru 

ședința din data de 28 ianuarie 2021

 

         

Consiliul local al comunei Acățari;

În conformitate cu prevederile  art.123 ,alin.(1) din din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

Văzând  prevederile art.8.1. din HCL nr.45 din 31 octombrie 2019 ,privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Acățari  , județul Mureș ,revizuit conform  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările  și complările ulterioare;

Conform  prevederilor art.3 din Hotărârea Consiliului local Acățari,nr.51 din 13 noiembrie 2020 de alegere a președintelui de ședință pentru lunile noiembrie2020-ianuarie 2021 și  văzând lipsa de la ședință din 28 ianuarie a d-lui Ciatlos Gyorgy

          Ținând cont de prevederile art.7 alin.(13) din  Legea nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;              

În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

            Art. 1.  Alegerea ca presedinte de sedinta al consiliului local Acăţari, pentru ședința ordinară din 28 ianuarie 2021   a  d-nei  consilier Nagy Dalma Imola.

Art.2. Doamna consilier  Nagy Dalma Imola  exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează persoana nominalizată de la art. 1.

              Art.4.-Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari ,  Instituției Prefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

 

 

Preşedinte de şedinţă,

            Nagy Dalma Imola

                                                                             Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                Secretar general,

                                                                                    Józsa Ferenc