ROMANIA                                                                      

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂŢARI

CONSILIUL LOCAL                                         

 

H O T Ă R Â R E A NR. 16

din 28 martie 2017

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017

 

                                     Consiliul Local Acăţari,

                                   Avînd în vedere prevederile art.36 (4) litera "a"din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

                                   În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice locale;

Ţinând cont de Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017

                       Având în vedere Decizia Nr. 6845 din 07.03.2017 AJFP Mures privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

                       Deciza Nr. 5419 din 22.02.2017 AJFP Mures privind repartizare sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale,

                       Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Nr.27 din 01.03.2017  privind repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale si finantarea cheltuielilor cu drumuri.

                       Conform adresei nr. 3349 din 29.11.2016 a Direcţiei Silvice Mureş privind bugetul de venituri şi cheltuieli aferente anului 2017.

 

În temeiul art.45 alin. (2)  din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată

 

H o t ă r â ş t e :

Art.1.Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  propunere  cu următorii indicatori principali:

                                                                                                                           Lei            

Nr.

Crt.

Denumirea Indicator

Cod Ind

Program 2017

1

Venituri proprii de la pers fizice şi pers juridice

 

1.922.000

2

Cote def. Din Impozitul pe venit

040201

1.878.000

3

Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare

040204

993.000

3.1

Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare- Direcţia Finanţelor Publice

040204

735.000

3.2

Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare- Consiliul Judetean 

040204

258.000

4

Sume defalcate din TVA,

din care:

110202

2.670.000

4.1

Sume def. Din TVA din Învăţământ – salarii

110202

1.913.000

4.2

Sume def. Din TVA din Învăţământ- pentru diferente salariale 2008-2011

110202

48.000

4.3

Sume def. Din TVA din Învăţământ – cheltuieli cu bunuri si servicii

110202

181.000

4.4

Sume def. Din TVA ptr. Asistenţi handicapaţi

110202

433.000

4.5

Sume def. Din TVA ptr. Evidenţa Populaţiei si ajutor de incalzire

110202

15.000

4.6

Sume def. Din TVA ptr. ajutor de incalzire

110202

19.000

4.7

Sume def. Din TVA ptr. Stimulente educationale

110202

22.000

4.8

Sume def. Din TVA ptr. Elevi cu cerinte educationale speciale

110202

39.000

5

Sume def. Din TVA ptr. Pentru drumuri

110205

5.000

6

Sume def. Din TVA ptr. Echilibrare Buget,

Din care:

110206

445.000

6.1

Sume def. Din TVA ptr. Echilibrare Buget – Direcţia Finanţelor Publice

110206

329.000

6.2

Sume def. Din TVA ptr. Echilibrare Buget – Consiliul Judetean 

110206

116.000

7

Subvenţii de la alte bugete,

din care:

4202

336.000

7.1

Subvenţii pentru încălzirea loc.

420234

40.000

7.2

Subvenţii de la buget de stat ptr. Finanţarea sănătăţii

420241

150.000

7.3

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

146.000

 

TOTAL VENITURI conf. anexei

 

8.244.000

 

TOTAL CHELTUIELI

 

8.513.000

 

TOTAL VENITURI sectiunea de functionare

 

7.267.000

 

TOTAL CHELTUIELI sectiunea de functionare

 

7.267.000

 

TOTAL VENITURI sectiunea de dezvoltare

 

977.000

 

TOTAL CHELTUIELI sectiunea de dezvoltare

 

1.246.000

 

Deficitul secţiunii de dezvoltare acoperit din excedentul anului 2015

 

269.000

 

Se aprobă - Cheltuieli Secţiunii de Funcţionare 7.267.000 lei

                - Cheltuieli Secţiunii de Dezvoltare     1.246.000 lei

 

Art.2.Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate, conform anexei,care face parte  integrantă din prezenta, cu următorii indicatori:

            Cheltuieli

           - serviciul public de reparaţii                                                                         121.000

           - cămin cultural                                                                                                    211.000  

- silvicultură                                                                                                           67.000

                                                                                               Propus

Total  venit                                                                                 399.000                

Total  cheltuieli                                                                              399.000

 

 

 

Art.3. Repartizarea excedentului anului 2016:

Total excedent:                                                                                                   571.000

Din care virări către buget pentru gol de casă sectiunii de functionare 2017          300.000                 

       Finanţare secţiune de dezvoltare 2017                                                                  271.000

 

Total Excedent Bugetul Activitati Finantate din venituri proprii (sursa E):        44.000

Din care virări către buget pentru gol de casă sectiunii de functionare 2017:     44.000

 

Art.4 Se aprobă finanţarea următoarelor lucrări/dotări de investiţii din bugetul local 

 

Nr. Crt.

Denumirea investiţiei

Suma aprobată cu TVA

- Lei -

Cod. Ind.

1

SF Casă de tineret cu piscină

30.000

67.02

2

SF Canalizare menajeră și stație de epurare în com. Acățari, jud. Mureș - Etapa 1

48.000

70.02

3

Casă de tineret cu piscină

900.000

67.02

4

Canalizare menajeră și stație de epurare în com. Acățari, jud. Mureș - Etapa 1

40.000

70.02

5

Asfaltarea Drumului comunal DC 43 Găiești – Suveica

150.000

84.02

6

Construire grădiniță cu program prelungit și școală generală cu clasele I-IV în localitatea Acățari, județul Mureș

51.000

65.02

7

SF Teren de sport în localitatea Valenii

11.000

67.02

8

Teren de sport în localitatea Valenii

16.000

 

 

TOTAL 

1.246.000 

 

 

Art.6. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei pentru finanțrea asociaților și cultelor religioase.

Art.7. Se aprobă Bilanțul pe anul 2016 a SC. Salubritate Valea Nirajului SRL.

Art.8. Se aprobă Bugetul și tariful pentru colectarea deșeurilor pe anul 2017 a SC. Salubritate Valea Nirajului SRL

                        Art.9.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului  proiect.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă

  Nagy Dalma Imola

 

                                                                                        Secretar,

                                                                                                Jozsa  Ferenc