ROMANIA                                                                      

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂŢARI

CONSILIUL LOCAL                                         

 

H O T Ă R Â R E A NR. 6

din 06 Februarie 2015

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

 

                                     Consiliul Local Acăţari,

                                   Avînd în vedere prevederile art.38 (2) litera "d"din Legean nr.215/ 2001 ,privind administraţia publică locală, republicată;

                                   În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice locale;

Ţinând cont de Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016

                       Având în vedere Decizia Nr. 591886 din 31.12.2015 AJFP Mures privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

                       Deciza Nr. 591712 din 28.12.2015 AJFP Mures privind repartizare sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale,

                       Deciza Nr. 1237 din 12.01.2016 AJFP Mures privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului.

                       Adresa nr. 20972/28.12.2015 AJFP Mures privind alocarea unor sume din TVA pentru finanțarea ratelor aferent împrumuturilor de la trezorerie

                       Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Nr.173 din 29.12.2015  privind repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale si finantarea cheltuielilor cu drumuri.

                       Conform adresei nr. 1725 din 02.11.2015 a Direcţiei Silvice Mureş privind bugetul de venituri şi cheltuieli aferente anului 2016.

 

În temeiul art.45 alin. (2)  din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată

 

H o t ă r â ş t e :

Art.1.Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  propunere  cu următorii indicatori principali:

                                                                                                                           Lei            

Nr.

Crt.

Denumirea Indicator

Cod Ind

Program 2016

1

Venituri proprii de la pers fizice şi pers juridice

 

2.890.000

2

Cote def. Din Impozitul pe venit

040201

1.464.000

3

Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare

040204

812.000

4

Sume defalcate din TVA,

din care:

110202

2.115.000

5

Sume def. Din TVA din Învăţământ – salarii

110202

1.586.00

6

Sume def. Din TVA din Învăţământ – cheltuieli cu bunuri si servicii

110202

177.000

7

Sume def. Din TVA ptr. Asistenţi handicapaţi

110202

294.000

8

Sume def. Din TVA ptr. Evidenţa Populaţiei si ajutor de incalzire

110202

58.000

9

Sume def. Din TVA ptr. Pentru drumuri

110205

7.000

10

Sume def. Din TVA ptr. Echilibrare Buget,

Din care:

110206

693.310

11

Sume def. Din TVA ptr. Echilibrare Buget – Direcţia Finanţelor Publice

110206

309.000

 

Sume def. Din TVA ptr. Echilibrare Buget – Direcţia Finanţelor Publice – pentru rata imprumut

110206

335.310

12

Sume def. Din TVA ptr. Echilibrare Buget – Consiliul Judetean 

110206

49.000

12

Subvenţii de la alte bugete,

din care:

4202

221000

13

Subvenţii pentru încălzirea loc.

420234

40.000

14

Subvenţii de la buget de stat ptr. Finanţarea sănătăţii

420241

35.000

15

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

146.000

16

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate

450202

225.000

 

TOTAL VENITURI conf. anexei

 

7.533.310

 

TOTAL CHELTUIELI

 

7.853.310

 

TOTAL VENITURI sectiunea de functionare

 

6.788.310

 

TOTAL CHELTUIELI sectiunea de functionare

 

6.788.310

 

TOTAL VENITURI sectiunea de dezvoltare

 

745.000

 

TOTAL CHELTUIELI sectiunea de dezvoltare

 

1.065.000

 

Deficitul secţiunii de dezvoltare acoperit din excedentul anului 2015

 

320.000

 

Se aprobă - Cheltuieli Secţiunii de Funcţionare 6.788.310 lei

                - Cheltuieli Secţiunii de Dezvoltare     1.065.000 lei

 

Art.2.Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate, conform anexei,care face parte  integrantă din prezenta, cu următorii indicatori:

            Cheltuieli

           - serviciul public de reparaţii                                                                         111.000

           - cămin cultural                                                                                                201.000  

- păşuni comunale                                                                                               7.000                                                          - silvicultură                                                                                                      47.000

                                                                                               Propus

Total  venit                                                                                 366.000                

Total  cheltuieli                                                                            366.000

 

 

Art.3. Pentru cheltuielile aferente cheltuielilor de transport pentru învăţământ se aprobă suma de 35.000 lei

 

Art.4. Repartizarea excedentului anului 2015:

Total excedent Buget Local:                                                                                   616.000

Din care virări către buget pentru gol de casă sectiunii de functionare 2016     300.000                 

Finanţare secţiune de dezvoltare 2016                                                         316.000

 

Total Excedent Bugetul Activitati Finantate din venituri proprii (sursa E):        44.000

Din care virări către buget pentru gol de casă sectiunii de functionare 2016:     44.000

 

Art.5 Se propune finanţarea următoarelor lucrări/dotări de investiţii din bugetul local 

 

Nr. Crt.

Denumirea investiţiei

Suma propusă cu TVA

- Lei -

Cod. Ind.

1

SF, PT Grădiniță Acățari

90.000

65.02

2

SF, PT Cămin vârstnici

90.000

68.02

3

Cămin vârstnici

300.000

68.02

4

Asfaltare DC 43 Gaiesti Suveica

156.000

84.02

5

Modernizare străzi în localitatea Stejeriș

300.000

84.02

6

Achizitionare autoutilitară

75.000

70.02

7

Arhiva

54.000

51.02

 

TOTAL 

1.065.000 

 

 

Art.6. Se aprobă alocarea sumei de 625.000 lei pentru finanțrea asociaților și cultelor religioase.

Art.7. Se aprobă Bilanțul pe anul 2015 a SC. Salubritate Valea Nirajului SRL.

                        Art.9.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului  proiect.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă

       Nam Vilmos

 

                                                                                        Secretar,

                                                                                                Jozsa  Ferenc