ROMANIA                                                                      

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂŢARI

CONSILIUL LOCAL                                         

 

H O T Ă R Â R E A NR. 6

din 06 Februarie 2015

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

 

                                     Consiliul Local Acăţari,

                                   Avînd în vedere prevederile art.38 (2) litera "d"din Legean nr.215/ 2001 ,privind administraţia publică locală, republicată;

                                   În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice locale;

Ţinând cont de Legea nr. 186 din 2014 privind Bugetul de stat pe anul 2015

                       Având în vedere Decizia nr. 265892/04.08.2015 a Administrației Județene a Finanţelor Publice Mureş privind repartizarea sumelor defalcate din TVA și  impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,

                       Având în vedere Decizia 266383 din 13.08.2015 peivind repartizarea suplimentării nivelului maxim de cheltuieli de personal,

                                    Se propune rectificarea bugetului pe anul 2015  conform art. 49 alin 4.) 5.) din legea 273/2006

 

În temeiul art.45 alin. (2)  din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată

 

H o t ă r â ş t e :

Art.1.Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  propunere  cu următorii indicatori principali:

                                                                                                                           Lei            

Nr.

Crt.

Denumirea Indicator

Cod Ind

Aprobat pe anul 2015

1

Venituri proprii de la pers fizice şi pers juridice

 

2.057.000

2

Cote def. Din Impozitul pe venit

040201

826.000

3

Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare

040204

0

4

Sume defalcate din TVA

110202

1.792.000

5

Sume def. Din TVA din Învăţământ – salarii si hotarari judecatoresti

110202

1.415.000

6

Sume def. Din TVA din Învăţământ – cheltuieli cu bunuri si servicii

110202

160.000

7

Sume def. Din TVA ptr. Asistenţi handicapaţi

110202

173.000

8

Sume def. Din TVA ptr. Evidenţa Populaţiei si ajutor de incalzire

110202

43.000

9

Sume def. Din TVA ptr. Echilibrare Buget

110206

74.390

10

Sume def. Din TVA ptr. Echilibrare Buget – Direcţia Finanţelor Publice

110206

74.390

11

Subvenţii de la alte bugete

4202

67.000

12

Subvenţii pentru încălzirea loc.

420234

40.000

14

Subvenţii de la buget de stat ptr. Finanţarea sănătăţii

420241

27.000

15

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate

4502

838000

 

TOTAL VENITURI conf. anexei

 

6.032.390

 

TOTAL CHELTUIELI

 

6.262.390

 

TOTAL VENITURI sectiunea de functionare

 

5.194.390

 

TOTAL CHELTUIELI sectiunea de functionare

 

5.194.390

 

TOTAL VENITURI sectiunea de dezvoltare

 

838.000

 

TOTAL CHELTUIELI sectiunea de dezvoltare

 

1.068.000

 

Deficitul secţiunii de dezvoltare acoperit din excedentul anului 2012

 

230.000

 

Se aprobă - Cheltuieli Secţiunii de Funcţionare 5.194.390 lei

                - Cheltuieli Secţiunii de Dezvoltare 1.068.000 lei

 

Art.2. Se aprobă cheltuieli aferent drepturi contract colectiv de muncă în valoare totală de 183.000 lei din următoarele conturi 5102, 5402, 6102, 6602, 6702, 7002, 7402, 7010, după cum urmează:

 

Art.3. Pentru cheltuielile aferente cheltuielilor de transport pentru învăţământ se aprobă suma de 50.000 lei     

 

Art.4.Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate, conform anexei,care face parte  integrantă din prezenta, cu următorii indicatori:

 

Venituri             Cheltuieli

- serviciul public de reparaţii                                                                99.000                    99.000

- cămin cultural                                                                                         201.000                  201.000  

            Venituri proprii cămin                                                                  141.000                  141.000

          Subvenţii cămin                                                                                 60.000                  60.000

- păşuni comunale                                                                                          7.000                       7.000                                    - silvicultură                                                                                                   53.000                     53.000

 

                                                                                                Aprobat

Total  venit                                                                               360.000                

Total  cheltuieli                                                                            360.000

 

 

 

Art.5. Repartizarea excedentului anului 2014:

Total excedent:                                                                                                        506.800

Din care virări către buget pentru gol de casă sectiunii de functionare 2015                 300.000                 

Finanţare secţiune de dezvoltare 2015                                                                              206.800         

 

         Art.6 Se propune finanţarea următoarelor lucrări/dotări de investiţii din bugetul local 

 

Nr. Crt.

Denumirea investiţiei

Suma propusă cu TVA

- Lei -

Cod. Ind.

1

Achizitionare teren agricol

50.000

51.02

2

Achizitionare cort iundustrial

150.000

84.02

3

Asfaltare DC 43 Gaiesti Suveica

30.000

65.02

4

Servicii consiliere proiect POSDRU

200.000

51.02.56

5

Utilaje comunale

184.000

70.02.56

 

TOTAL

614.000

 

 

                   Art.7. Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei pentru finanțrea asociaților și cultelor religioase.

Art.8. Se aprobă Bilanțul pe anul 2014 a SC. Salubritate Valea Nirajului SRL.

Art.9. Se aprobă Planul Achizițiilor Publice aferent anului 2015 (Anexa 1 la HCL)

Art.9.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului  proiect.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă

 Paizs Sarolta

 

                                                                                        Secretar,

                                                                                                Jozsa  Ferenc