ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ    

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                            

 

H O T Ă R Â R E A NR.37

din 30 iunie 2021

privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari,

                   Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.4502/2021 și raportul  Compartimentului de resort nr. 4505/2021,

                   În conformitate cu  prevederile art.12, art.16 alin. (2) lit. „j”, art.20 alin. (3) și art.21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,

                   Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 ,privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare

          În temeiul  art.196, alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ , cu modificările  și  completările  ulterioare,      

                H o t ă r â ș t e :

 

 

       Art.1. Se aprobă retragerea din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a comunelor Suplac, Valea Largă și a orașului Sângeorgiu de Pădure din judeţul Mureș.

     Art.2.Se mandatează domnul Osvath Csaba,reprezentant al comunei Acățari în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze conform Art.1.

       

    Art.3. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, hotărârea AGA și Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei.

 

    Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, conform prevederilor legale și se comunică cu:

-      Instituția Prefectului-jud.Mureș

-      Primarul comunei Acățari

-       Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

 

Preşedinte de şedinţă,

                          Nám Vilmos

                                                                                                                             Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                         Secretar general,

                                                                                            Józsa Ferenc